Buraya Tıklayıp PDF Olarak indirebilirsiniz
                                     Ocak 2017
Sayın meslektaşlarım; Önceki   yönetim   tarafından   başlatılan   periyodik   bültenlerin   bu   yönetim döneminde   de   devam   etmesinin   gerektiğini   düşünüyoruz.      Bu   bölümde günlük    pratikte    kullanabilecek    çalışmaları    bir    özet    halinde    sizlere sunuyoruz.        Bu    bültenlerin    meslektaşlarımızın    ilgili    literatürü    takip etmelerine yardımcı olacağını düşünüyoruz. İlk   çalışma   en   çok   yapılan   bir   operasyon   olan   s ezaryen   operasyonlarda uterusu    tek    veya    iki    kat    halinde    kapatmanın    skar,    insizyon    yeri ayrılması   ve   rüptür   insidansı   üzerine   olan   etkisini    irdeleyen   bir   meta analiz.      İkinci   çalışma   s ervikal   uzunluk   ölçümlerinin   preterm   doğum   yönetiminde   etkisi   inceleyen bir araştırma. Her iki çalışmayı da Dr. Hande Yağmur özetledi. Serviks   kanseri   ve   premalign   lezyonlarının   primer   korumasında   HPV   aşılarının   önemini   biliyoruz. Çalışmaların   hemen   tamamında   bu   aşıların   tip   spesifik   olarak   daha   önce   seksüel   yaşamı   olmayan kadınlarda   %98’lerin   üzerinde   bir   oranla   koruma   sağladığı   gösterilmiştir.      Yakın   zamanda   ülkemizde de   9’lu   aşı   kullanılmaya   başlayacaktır.      Bu   aşıların   3   doz   halinde   uygulanması   önerilir.      Ancak   son yıllarda   yayınlanan   bazı   çalışmalar   sonucunda,   ACIP   ve   CDC      15   yaşından   önceki   uygulamalarda   iki doz   halinde   uygulanmasını   önermiştir.   Bu   öneriye   göre   ilk   doz   sonrası   ikinci   ve   son   dozun   6-12 aylarda uygulanması yeterlidir. Bültenimizin   yeni   bir   bölümünde   ise   İ stanbul’da   asistan   eğitimi   verilen   Jinekoloji   ve   Obstetrik Kliniklerini       tanıtmaya      başlıyoruz.      Böylece      asistanlığa      yeni      başlayacak      meslektaşlarımıza İstanbuldaki     klinikler     hakkında     bilgi     vermeyi     amaçlıyoruz.     İlk     kliniğimiz     Okmeydanı     Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği. Son   olarak   da   12   Şubat   2017   tarihli   Pazar   toplantımıza   katılan   asistanlarımızdan,   Mart   ve   Nisan toplantılarımıza     da     katılan     kurayla     belirlenecek     iki     kişinin     TJOD     Kongresine     katılımını destekleyeceğimizi bir kez daha duyurmak isterim. Tüm meslektaşlarımıza sevgi ve saygılarımızla Prof. Dr. Fuat Demirkıran Tjod İstanbul Şubesi Yk. Başkanı                                                                                 
www.tjodistanbul.org
TJODist  BÜLTEN
TJOD  İstanbul Şubesi
ŞUBAT 2017
Özet:        Sezaryen        öyküsü        olan kadınların   %50’sinden   fazlasında   ‘niş’ olarak     da     adlandırılan     uterin     skar defektleri      gözlenmektedir      ve      bu defektler uzayan menstrüel kanamalar,    postmenstrüel    lekelenme ve     takip     eden     gebeliklerde     uterin dehissans       ve/veya       rüptür,       skar gebelikleri,   plasenta   previa   ve   akreta riskinde artış ile ilişkilidir. Skar rüptür riskinin değerlendirilmesinde    kullanılan    diğer bir    yöntem    de    rezidüel    myometrial kalınlık    (RMK)    ölçümüdür    ve    uterin skar   defektlerinde   RMK’nın   daha   ince olduğu          bilinmektedir.          Kanıtlar uterusun     kapatılmasında     kullanılan cerrahi         tekniğin         uterin         skar iyileşmesinde       ve       RMK’da       etkili olduğunu    göstermekle    birlikte    henüz optimal    kapatma    tekniği    konusunda fikir    birliğine    varılmamıştır.    Bu    meta- analiz      ve      sistematik      derlemenin amacı,    uterusun    tek    ya    da    çift    kat kapatılmasının   uterin   skar   defekti   riski üzerindeki etkilerinin karşılaştırılmasıdır. Çalışmaya     alt     segment     transvers insizyon   ile   sezaryen   sırasında   tek   kat ve     çift     kat     kapatma     tekniklerinin ultrason      ya      da      histerografi      ile değerlendirilen   uterin   skar   defekti   riski üzerine   etkilerini   karşılaştıran,   yanlılık riski   düşük   dokuz   randomize   kontrollü çalışma   (3696   hasta)   dahil   edilmiştir. Uterusun tek kat kapatıldığı vakalarda çift kat kapatılanlarla
Uterusun tek kat ve çift kat kapatıldığı hallerde sezaryen skar defekti riski: Sistematik derleme ve randomize kontrollü çalışmaların meta-analizi Attilio Di Spiezio Sardo, Gabriele Saccone, Rebekah McCurdy,  Emmanuel Bujold, Giuseppe Bifulco, Vincenzo Berghella Ultrasound Obstet Gynecol. 2017 Jan 10. doi: 10.1002/uog.17401. [Epub ahead of print] Review. PMID: 28070914  
TJODist  BÜLTEN
www.tjodistanbul.org
TJOD  İstanbul Şubesi
  karşılaştırıldığında     uterin     skar     defekti sıklığının     benzer     olduğu     (%25.5     vs %43.0;   RR   0.77,   95%   CI   0.36-1.64;   5 çalışma;   350   hasta;   düşük   kanıt   kalitesi) sonucuna     varılmıştır.     Ayrıca     tek     kat kapatılan    hastalarda    RMK’nın    çift    kat kapatılanlara   göre   anlamlı   olarak   daha ince   olduğu   (MD   -2.19   mm,   95%   CI   - 2.80-   -1.57;   4   çalışma;   374   hasta;   orta kanıt kalitesi) saptanmıştır. Sonraki   gebeliklerde   ise   her   iki   grup   arasında      uterin   dehissans   (%0.4   vs   %0.2;   RR 1.34,   95%   CI   0.24-4.82;   3   çalışma;   3,421   hasta;   orta   kanıt   kalitesi)   ya   da   rüptür riski   (%0.1   vs   %0.1;   RR   0.52,   95%   CI   0.05-5.53;   1   çalışma;   düşük   kanıt   kalitesi) açısından anlamlı fark bulunmamıştır. Sezaryen   sonrası   vajinal   doğum   deneyen   gebelere   yönelik   alt   grup   analizi   ise   veri yetersizliği   nedeniyle   yapılamamıştır.   Meta-analizin   kısıtlı   yanları   arasında   en   fazla hasta   sayısına   sahip   çalışma   dahil   olmak   üzere   çalışmaların   bir   kısmında   birden fazla   sezaryen   geçiren   kadınların   çalışmaya   dahil   edilmesi,   uterin   skar   defektlerinin farklı   metodlar   kullanılarak   ve   sezaryen   sonrası   farklı   zamanlarda   değerlendirilmesi ve   klinik   açıdan   önemli   olan   uterin   dehissans,   rüptür   ve   sezaryen   sonrası   vajinal doğum   deneyen   gebelerde   uterin   rüptür   riskinin   değerlendirilebilmesi   için   yeterli güce   sahip   olmaması   sayılmıştır.   Sonuç   itibariyle,   meta-analiz   düşük-orta   kanıt kalitesiyle   uterusun   tek   ya   da   çift   kat   kapatılması   arasında   skar   defekti,   dehissans ve rüptür insidansları açısından anlamlı fark olmadığını göstermektedir. Ancak,    uterin    dehissans    ve    rüptürün    nadir    görülen    komplikasyonlar    olması nedeniyle,   mevcut   randomize   çalışmalara   dayanılarak   uterusun   kapatılması   için spesifik bir cerrahi teknik önerilememektedir. Kaynak:    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=28070914
Özet:    Transvajinal    ultrasonografi    ile servikal    uzunluk    (TVU    CL)    ölçümü, tekil     ve     çoğul     gebelikler,     preterm doğum    için    risk    faktörü    olan    ya    da olmayan,   hem   asemptomatik   hem   de erken    doğum    tehdidi    ya    da    preterm erken        membran        rüptürü        olan gebelerde    spontan    preterm    doğum prediksiyonunda    etkinliği    kanıtlanmış bir   yöntemdir.   Erken   doğum   tehdidiyle (EDT)             başvuran             gebelerin yönetiminde   en   büyük   sorun   ‘gerçek’ ve          ‘yalancı’          eylemin          ayırt edilebilmesidir.   Bu   sistematik   derleme ve      meta-analizde,      erken      doğum tehdidi    ile    başvuran    tekil    gebelerin yönetiminde      TVU      CL      ölçümünün preterm   doğum   önlenmesi   açısından etkinliği araştırılmıştır. Cochrane    Pregnancy    and    Childbirth Group's   Trials   Register   ve   Cochrane Complementary       Medicine       Field's Trials    Register’da    (Mayıs    2016)    yer alan,   EDT   ile   başvuran   ve   yönetimin TVU    CL    ölçümüne    göre    planlandığı (girişim   grubu)   ve   TVU   CL   ölçümünün dikkate   alınmadığı   (kontrol   grubu)   23 0/7    ile    36    6/7    hafta    arasındaki    tekil gebeliklerde                           sonuçların karşılaştırıldığı    toplam    üç    randomize kontrollü       çalışma       analize       dahil edilmiştir.     Araştırmacılardan     istenen bireysel     hasta     düzeyindeki     veriler meta-analizin     amacı     doğrultusunda irdelenmiştir.    Üç    çalışmada    yer    alan 24   0/7   ve   35   6/7   hafta   arasındaki   287 tekil      gebeliğin      147’si      TVU      CL ölçümünün    bilindiği,    142’si    ise    TVU
Erken doğum tehdidi olan tekil gebeliklerde preterm doğumun önlenmesi için servikal uzunluk taraması: Randomize kontrollü çalışmalara ait hasta düzeyinde verilere dayanan Cochrane sistematik derleme ve meta-analizi Vincenzo Berghella, Montse Palacio, Amen Ness, Zarko Alfirevic, Kypros Nicolaides and Gabriele Saccone Ultrasound Obstet Gynecol. 2016 Dec 20. doi: 10.1002/uog.17388. [Epub ahead of print] Review. PMID: 27997053  
TJODist  BÜLTEN
www.tjodistanbul.org
TJOD  İstanbul Şubesi
CL   ölçümünün   bilinmediği   grupta   yer   almaktadır.   TVU   CL   ölçümüne   göre   yönetilen grupta   primer   değerlendirme   ölçütü   olan   <37   hafta   preterm   doğum   sıklığının   kontrol grubuyla   karşılaştırıldığında   anlamlı   olarak   daha   az   olduğu   (%22.1   vs   %34.5;   RR 0.64,   95%   CI   0.44-0.94)   ve   doğumdaki   gestasyonel   yaşın   daha   ileri   olduğu   (MD 0.64 hafta, 95% CI 0.03-1.25; MD 4.48 gün, 95% CI 1.18-8.98) saptanmıştır. Diğer   sekonder   değerlendirme   ölçütleri   açısından   ise   iki   grup   arasında   anlamlı   fark bulunmamıştır.   Sonuç   olarak,   EDT   ile   başvuran   semptomatik   tekil   gebeliklerde TVU CL   ölçümünün   bilinmesiyle   37.   haftadan   önce   preterm   doğum   insidansında   azalma (%36   oranında)   ve   doğumdaki   gestasyonel   yaşta   artış   arasında   anlamlı   bir   ilişki vardır.   Analize   dahil   eden   üç   çalışmadan   birinde   37   hafta   öncesindeki   preterm doğumlarda   anlamlı   azalma   tespit   edilmiş   ve   bu   çalışma   protokolünde   TVU   CL   <20 mm   olan   ya   da   TVU   CL   20-29   mm   arasında   olan   ve   ek   olarak   fetal   fibronektin pozitif    olan    gebelere    girişim    (yatış,    tokoliz    ve    steroid),   TVU    CL    >30    mm    olan gebelere ise yatış yapılmaksızın ayaktan takip önerilmiştir. Yapılan         meta-analiz sonucunda   da   yazarlar 23   0/7   ile   33   6/7   hafta arasında        EDT        ile başvuran                  tekil gebeliklerde                bu yönetim      protokolünün u   y   g   u   l   a   n   m   a   s   ı   n   ı     önermişlerdir.    Bunların yanında,                ileride yapılacak                  olan çalışmalarda,   semptomatik   gebelerde   TVU   CL   ölçümünün   klinik   yönetimde   daha etkin    kullanılabilmesi    açısından    tüm    maternal/perinatal    sonuçlar    ve    kar-zarar analizlerinin    irdelenmesinin    ve    TVU    CL    ölçümlerine    dayanan    net    bir    protokol (tokoliz vs tokoliz yapılmaksızın takip) uygulanmasının önemi vurgulanmıştır.  Kaynak:   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=27997053
Özet:    İnsan    papilloma    virüsü    (HPV)      infeksiyonlarını   ve   kanser   dahil   HPV ilişkili       hastalıkları       önlemek       için         aşılama       önerilmektedir.       Advisory Committee   on   Immunization   Practices (ACIP)2006’dan    bu    yana    kızlar    ve 2011’den   bu   yana   da   erkekler   için   de 11    ya    da    12    yaşında    rutin    aşılama önerilmektedir.        Bu        güncellenmiş önerilerde   rutin   olarak   tüm   bireylere   3 doz    aşı    yapılması    yerine,    9    –    14 yaşları   arasında   aşılamaya   başlanan bireyler    için    sadece    2    doz    aşılama yapılması    önerilirken,    15    –    26    yaş arasında    aşılamaya    başlananlar    ve immün    yetmezliği    olanlara    3    doza devam edilmesi önerilmektedir. Kaynak:     w 6 5/wr/mm6549a5.htm
İnsan Papilloma Virüs Aşısının 2 Doz Olarak Uygulanması – Advisory Committee on Immunization Practices Güncellenmiş Önerileri Elissa Meites, MD1; Allison Kempe, MD2,3; Lauri E. Markowitz, MD1  
TJODist  BÜLTEN
www.tjodistanbul.org
TJOD  İstanbul Şubesi
SB OKMEYDANI EĞİTİM VE  ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ Okmeydanı      EAH   Kadın   Hastalıkları   ve   Doğum   Kliniği'nde   asistan   doktor   eğitimi 1977   yılında   başlamıştır.   Klinik   şefi   olarak,      Op.Dr.   Dündar   KALYONCUOĞLU,   Op. Dr   Kumral   KEPKEP,      Doç.   Dr.   Yavuz   BERKOL,      Op.   Dr.   Yücel   ŞENGÜN      ve      Op. Dr.   Ekrem   ÖZAKIN,      klinik   şef   yardımcısı   olarak   ise   Op.   Dr.   Yaşar   ATİK,      Doç.   Dr. Can YENER ve  Doç. Dr. Ahmet ERK  görev yapmışlardır. Klinik   eğitim   sorumluluğunu   2012   yılından   beri      Doç.   Dr.   Veli   MİHMANLI,         idari     sorumluluğunu ise Op. Dr. Ahmet  Kılıçkaya  yürütmektedir. Klinikte   halen      bir   eğitim   görevlisi,   üç   Başasistan,      iki   Jinekolojik   onkoloji   yan   dal uzmanı,      on   bir      uzman   ve   on   altı   asistan   doktor   çalışmaktadır.   Yaklaşık   olarak yıllık,      poliklinik   sayısı   100.000,      doğum   sayısı   3500,      jinekolojik   ameliyat   sayısı 1000      ve            küçük   müdahele   sayısı   ise   4000'dir.   Klinikte      60   yatak   mevcut   olup jinekolojik, onkolojik ve ürojinekolojik ameliyatlar yapılmaktadır.